Hoppa över navigation

Monthly Archives: april 2012

Synar precis den första rapporten (publicerad idag, se länk längst ned i inlägget), med preliminära uppgifter på skolbiblioteksstatistiken, som KB samlar in och sammanställer under våren 2012.

Ganska omgående visar sig de resultat som känns igen från den senaste statistikrapporten, genomförd av Kulturrådet 2009. Till exempel: Ungefärliga siffror på hur många skolor/elever som saknar tillgång till skolbibliotek, brist på bemanning, brist på planer för skolbiblioteksverksamhet. Nu är förvisso statistikunderlagets frågor och punkter fler till antalet, vilket bidrar till en betydligt mer nyanserad bild av hur det ser ut på landets skolor, än vid det senaste insamlingstillfället 2009. På så sätt blir det ett bredare underlag att ta del av… men likaväl är det i stort samma problematik (då som nu) som lyser igenom rapporten.

Men istället för att banka på stora trumman och mana till uppror och stenkastning…

Väl värt att notera är den del i rapporten där ”drömlika” skolbibliotek lyfts fram som förebilder. Det är en strategi jag genast skriver under på och som jag tror kommer att få stor betydelse, om den bara används på ett konsekvent sätt.

Som skolbiblioteksutvecklare ser jag just värdet av att ”sprida ringar på vattnet”- mot andra bibliotekarier/lärare och rektorer – Aktioner som bidrar till att: Vinster hamnar i första rum.

Bra där KB!

Ska kvalité i verksamhet uppnås gäller det att tänka långsiktigt, metodiskt och strategiskt. Fokus ska ytterst ligga på lärandemål och där måste jag säga att: jag tycker faktiskt (efter att själv ha fyllt i två exemplar av statistikundersökningen i år, en för respektive skola som jag ansvarar för) att flera av de delar som efter 2009-års rapport efterfrågades (inte minst av mig själv och andra aktiva i Sveriges skolbiblioteksföreningar) nu är inkluderade i undersökningen. Punkter om pedagogisk verksamhet, arbetsplan, informationssökning och källkritik finns med, vilket tidigare saknats helt och hållet.

Vad som nu bör prioriteras av KB är fortsatt enträgen insamling av restrerande skolors enkäter. Inte minst för att få fram en större validitet i resultatdelen av statistikinsamlingen.

Nästa steg, efter att statistikrapporten i sin helhet är publicerad, bör vara en kartläggning av landets kommuner/skolor, framtagande av strategier för utveckling av skolbiblioteken: med fokus på mål, uppdrag, bemanning och kompetenskrav för skolbibliotekarien. Varför inte av KB?

Allt i en strid ström, men steg för steg!

KBs rapport finns att läsa här: Några preliminära huvudresultat från de enkäter vi fått in hittills publicerades 10 april.

%d bloggare gillar detta: