Hoppa över navigation

Monthly Archives: december 2011

 

Efter att Sveriges nya skollag trädde i kraft i juli har skolbibliotek plötsligt blivit ett måste. Rektorer och beslutsfattare, både på enhets- och kommunnivå är skyldiga att inrätta skolbibliotek – enligt lag. En ny situation även för skolbibliotekarier och lärare i landet. Det finns därför all anledning att titta närmare på vad lag, direktiv och riktlinjer nu gör gällande och vilka aktörer som står bakom respektive inrättning.

 

Skollag (2010:800 12 kap. 36§) gör klart att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Den stora skillnaden mot tidigare inkludering i Bibliotekslagen är att alla elever, oavsett skolform, ska omfattas av lagen. Huvudbestämmelsen om skolbibliotek har vidare inte bara flyttats från bibliotekslag till skollag, utan kravet på ”tillgång till skolbibliotek” gäller nu även för fristående huvudmän.

Som en kommentar till den, i mångas ögon, kortfattade lagtexten (utifrån det faktum att de sammanställda remissvaren, som arbetades fram 2008-2010, var minst sagt rikliga, sett till omfång och innehåll) förklarar Bertil Östberg, Statssekreterare åt utbildningsminister Jan Björklund, Utbildningsdepartementet, följande:

En lagtext ska inte rymma för mycket, det är viktigt att komma ihåg. Hur innehåll och mål ska se ut, det är nästa steg. Bertil Östberg menar vidare att en lagtext av den här typen, som ska inkludera alla elever, måste vara ”öppen”. Däri ligger också styrkan. Ingen kommer undan, samtidigt som inget nämns om hur ett skolbibliotek ska se ut. Intressant i sammanhanget är att notera hur den sista tidens stora mängd avslag för friskolor, i många fall berott på avsaknaden av en tydlig plan för biblioteksverksamhet.

Statens Skolverk är den myndighet som förvaltar uppdrag omkring skola och skolutveckling i Sverige. Ett uppdrag omkring skolbibliotek har länge saknats och gör så än idag. Däremot finns en referensgrupp för skolbibliotek (där undertecknad ingår), som bland annat har tagit fram en definition på vad ett skolbibliotek är. Just nu tas det fram en kort juridisk vägledning om skolbibliotek till Skolverkets webb. Det görs också reportage om skolbibliotek på Skolverkets webb. Det har tidigare varit tal om att ta fram ett stödmaterial omkring skolbibliotek, något som i praktiken visat sig vara svårt att genomföra, då Skolverket ännu inte har någon klar hållning i frågan.

Statens Skolinspektion har tillsynsansvar över skola. Det betyder att myndigheten kontrollerar att kommunen eller den fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten. Inför inkluderingen av skolbibliotek i den nya skollagen, tog Skolinspektionen fram ett underlag för tillsyn av tillgången till skolbibliotek. Underlaget mynnade ut i en ”promemoria”. Från början sammanfattade Skolinspektionen sina krav i sex punkter, något som nyligen komprimerats till tre punkter (två punkter togs bort då de härstammar från Bibliotekslagen, ytterligare två punkter drogs istället ihop till en längre punkt). I stort omfattar de tre punkterna följande huvudområden:

1. Tillgång till skolbibliotek, rent geografisk.

2. Materialbestånd.

3. Biblioteket som verktyg för att bidra till att nå utbildningsmålen i skolan.

Sen augusti pågår inspektioner runt om i landet. De kommer att fortsätta under hela hösten och vidare under våren 2012. I samband med att inspektionerna inleddes skickade Svensk Biblioteksförening och Nationella Skolbiblioteksgruppen ett utskick med promemorian inkluderad till landets alla rektorer. Vi talar om den kanske massivaste informationskampanjen omkring skolbibliotek någonsin i Sverige. Effekten av utskick, promemoria och tillsynsinspektioner återstår att se.

Utöver nämnda insatser kan nämnas att nya läroplanen Lgr 11 innehåller mycket som länkar till skolbibliotekets verksamhet, inte minst pedagogiskt. Huvudmans ansvar för ”bibliotek” tas också upp. En mycket viktig punkt, då samtidigt följande textrad återfinns i Skolinspektionens promemoria: Någon reglering av särskild kompetens för skolbibliotekarier eller krav på att sådan ska finnas förekommer inte i vare sig skollagen eller bibliotekslagen.

Bemanning.Vår tids stora fråga! En fråga väl värd att diskutera.

Ta nu därför chansen – Vrid och vänd, red ut begrepp omkring professionstitlar och minimikrav på utbildning. Allt ska under lupp!

 

Ovanstående artikel är tidigare publicerad i Skolbibliotek Syds medlemstidning, liksom i Nypon Förlags senaste nyhetsbrev.

 

 

Storm (1954)

 

Plötsligt möter vandraren här den gamla

jätteeken, lik en förstenad älg med

milsvid krona framför septemberhavets

svartgröna fästning.

 

Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs-

klasar mognar. Vaken i mörkret hör man

stjärnbilderna stampa i sina spiltor

högt över trädet.

 

 

… från bokrum…

Skåne, Klippan: Snyggatorpskolans skolbibliotek öppnar igen, men lärarna får trolla med knäna för att hålla det öppet: ?

I Klippan löser skolorna ansvaret för biblioteken på olika sätt, inte heller Snyggatorpsskolan har något
tjänsteutrymme för att hålla biblioteket öppet.

Läraren Helene Berggren har en timme i veckan för att ordna med böckerna.?

Det blir så att svensklärarna tar med sina klasser hit. Sedan funderar vi på att lägga ett rastvaktschema där biblioteket ingår, säger läraren.?

http://hd.se/klippan/2011/12/06/efterlangtade-rum-for-bocker/

 
… till pedagogisk verksamhet!

En rektors tankar kring ledarskap och skolbibliotek – Pedagog Malmö

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/artiklar/en-rektors-tankar-kring-ledarskap-och-skolbibliotek/

 

I rest my case!

 

 

 

%d bloggare gillar detta: